Udlejningsbetingelser maskiner

1.

Lejemålet påbegyndes ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret levering stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på Kolding Ejendoms & Haveservice adresse, eller når det lejede afmeldes til afhentning. Modtages det lejede inden klokken 7.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.

2.

For brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje som anført. Hvor andet ikke er aftalt er lejen pr. dag. ( 1 Lejedag = 8 timer ) Lejen beregnes fra leveringstidspunktet. Kolding Ejendoms & Haveservice er berettiget til leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele perioden. Ved lejemål fremsendes faktura for hver måned, med betaling netto kontant. Hvis ikke andet er aftalt, betales lejen forud.

3.

Den daglige leje er eksl. levering, foretaget opstilling, instruktion og afhentning, som beregnes efter gældende takster. For opstilling og instruktion, som ønskes udenfor normal arbejdstid, er Kolding Ejendoms & Haveservice berettiget til overtidstillæg. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til diverse tilslutning, tillige med brændstof og smøremidler.

4.

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker; brand eller lignende samt transportuheld. Brugeren underrettes ved forhold af den nævnte art, men har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag.

Forestår udlejer transporten af det lejede, skal en repræsentant for lejer være til stede på lejeadressen ved udlejers ankomst, således at anvisning af det lejedes placering kan finde sted, og instruktion i brug kan gives til lejers repræsentant af fremmødte udlejer.

Ved afmelding af det lejede til udlejeres afhentning, hæfter lejer for det lejede indtil afhentning, med mindre andet er aftalt ved afmeldingen.

5.

Aflevering sker kun ved direkte henvendelse til Kolding Ejendoms & Haveservice.

Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normalt brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidig med fakturaret leje. Reparationsdage betragtes som lejedage.

6.

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som dette er modtaget bortset fra normal slidtage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede i lejeperioden. Kolding Ejendoms & Haveservice påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab og lignende, uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Dette gælder uanset om lejers tab skyldes mangler ved det lejede eller forsinket levering heraf. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, opkræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.

7.

Brugeren er i hele kontraktperioden forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret til fuld værdi mod enhver skade, og bærer tillige det fulde ansvar over for tredjemand med hensyn til skader forvoldt i lejeperioden, som måtte kunne henføres til det lejede. Undladelse af at tegne forsikring medfører ansvarsfrihed respektive regresret for Kolding Ejendoms & Haveservice i forhold til lejeren. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Kolding Ejendoms & Haveservice i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Kolding Ejendoms & Haveservice påtager sig dog intet ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Jævnfør i øvrigt nedenstående forsikringsbetingelser.

8.

Kolding Ejendoms & Haveservice afholder fornødne udgifter til almindelige vedligeholdelseseftersyn, dog afholder lejeren reparationsudgifter på det lejede, som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede, som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialevalg og lignende. Service / vedligehold / instruktion / transport udføres indenfor Kolding Ejendoms & Haveservice normale åbningstider. I tilfælde, hvor service / andet nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling. Reparationer på materiel må kun udføres af Kolding Ejendoms & Haveservice, eller en af os anvist reparatør.

9.

Brugeren må ikke uden Kolding Ejendoms & Haveservices samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det lejede på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed omfattet at panterettigheder i denne. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part uden udlejers skriftlige accept er ikke tilladt.

10.

Alle tvister behandles efter dansk ret ved retten i Kolding.

11.

Alle informationer og data, herunder fortrolige oplysninger og persondata af enhver art, som Kolding Ejendoms & Haveservice i forbindelse med en handel og løbende levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og persondatasikkerhed. Kolding Ejendoms & Haveservice indestår for at samtlige medarbejdere er underlagt en tidsubegrænset tavshedserklæring

12.

Selvrisiko 5% af maskinens nypris dog min. 1.000 kr. eksl. moms.

Dækning: Brand, tyveri samt indefra kommende skader på udlejningsmateriel udlejet i Danmark.

Standard for at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri straks anmeldes til politiet og Kolding Ejendoms & Haveservice. Lejer har ansvaret for, at politirapporten kommer i udlejers hænder. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer er forpligtiget til at udfylde skadesanmeldelse herunder skadesdato, skadessted samt årsagen til skaden. Sker dette ikke rettidigt debiteres lejer de fulde omkostninger i forbindelse med skaden. Ved brand kontakt Kolding Ejendoms & Haveservice. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarligt aflåst, mindre maskiner til værdi 0 - 75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

Undtagelser

  1. Skade der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.
  2. Maskiner anbragt på søfartøjer, skibe, pontoner eller lignende.
  3. Simpelt tyveri at bærbart værktøj eller tilbehør.
  4. Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker, naturforstyrrelser m.m.).
  5. Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
  6. Dækker ikke totalskade, der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsagen.
  7. Transportskader, hvis det lejede transporteres på lejers køretøj.
  8. Bjærgning og transport af materiel er ikke forsikringsdækket.

Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Forsikringsbidrag:6,5 % af daglig Leje. (incl. miljøbidrag)